ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย คณะ ... ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาครู  และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ...
วันท้องถิ่นไทย ... กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน 
     

รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
     

ประชาสัมพันธ์รายงานการปรชุมสภาอบต.ตะเเบกบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 
      เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสอบถามที่หมายเลข 044-756479 หรือติด...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สื่อ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-7006 เพช...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครองส่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สื่อ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมสนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน ...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางบุญเยี่ยม สสินสร้...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำเรื...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านเสมา ถึงสา...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการสึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระจันทร์ หมูู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและยกระดับคอนกรีตบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1
   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านบุอ้อย หมู่ที่ 11 - สายบ้านโนนผักชี หมู่ที่ 4 ดำเ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาลานกีฬาสนามกีฬากลา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการสึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านบุอ้อย หมู่ที่ 11 - สายบ้านโนนผักชี หมู่ที่ 4 ดำเนินการก่อสร้างถนน
   ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.106-005 สายโกรกตาแป้น บ้าน
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้นแค็บ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกีฬาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาด
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา

xxx

หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา

xxx

 

หนังสือราชการ สถ.

มท 0803.3/ว2150 | ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0803.3/ว2149 | แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0803.3/ว2151 | ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0816.1/ว2129 | ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/16127-16183 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/16202-16240 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0816.3/ว2144 | แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0808.3/ว2136 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0816.2/ว2145 | แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0819.2/ว2112 | ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0808.4/ว2134 | แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0810.6/ว2107 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.6/ว2108 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.6/ว2109 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0815.3/ว2131 | การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0818.3/ว2135 | การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0816.4/ว2130 | การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0810.6/ว2115 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0819.2/ว2116 | แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0808.2/16241-16316 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0809.4/ว2121 | การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/ว5399 | เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2114 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.2/ว2111 | การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2113 | หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0801.1/342 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2106 | การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits)
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,630,853

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.