ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านสังคม
หมู่บ้านและประชากร
ข้อมูลแหล่งน้ำ
ด้านการสาธารณสุข
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมือง การบริหาร
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
งานบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศต่างๆอบต.ตะแบกบาน
รายงานทางการเงิน
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ตราสัญญาลักษณ์ อบต.
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานกิจการสภา
แบบฟอร์มงานกิจการสภา
1.แบบข้อเสนอญัตติ
2.แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
3.แบบขอเสนอแปรญัตติ
4.แบบเสนอกระทู้ถาม
5.แบบส่งกระทู้ถาม
6.แบบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี 2554 สมัยที่ 2
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลการติดต่อ
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
กิจการสภา
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
คู่มือประชาชน
ศูนย์บริการร่วม
การลดขั้นตอน
การมอบอำนาจ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
ข่าวสารจากสภาอบต.
คู่มือประชาชน
ITA
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปรงใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การประชุมสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน มีมติรับรองแล้ว
เรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 สมัยที่สาม
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560
ลิงค์ต่างๆ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พยากรณ์อากาศ
เฟสบุ๊ก อบต.
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การแจ้งตาย
การแจ้งเกิด
การแจ้งย้ายที่อยู่
กฎหมายที่ดิน
การเช่าซื้อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
การโอนงบประมาณ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
ผลงานสำนักงานปลัด
ผลงานกองคลัง
ผลงานกองช่าง
ผลงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 9 ข้อ 6
การจัดวางระบบควบคุมภายใน 9 ข้อ 5
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนอัตราจ้างพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
ใบรับแจ้งการย้ายออก
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการสร้างจิตสำนึก
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.ตะแบกบาน
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,477

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.