ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

 การประกอบอาชีพของประชาชน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และ      ค้าขาย รายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนใน หมู่บ้านจะไปทำงานรับจ้างในตัวเมือง บางหมู่บ้านจะประกอบอาชีพเสริม เช่น ทอผ้ามัดหมี่   การทอเสื่อกก การทอผ้ากี่กระตุก ซึ่งจากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2549 สะท้อนให้เห็นสภาพรวมทางเศรษฐกิจของตำบลดังนี้

 
 
ลำดับของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หนองโค หมู่ 1
หนองผักไร หมู่ 2
หนองจาน หมู่ 3
หนองตะแบก หมู่ 4
เทพนิมิตร หมู่ 5
หนองบัว หมู่ 6
ใหม่หนองบัว หมู่ 7
เทพนิมิตร หมู่ 8
โคกพัฒนา หมู่ 9
26,403
31,783
29,887
35,378
28,449
35,937
29,927
37,630
47,891
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่
32,420
 
ที่มา : งาน จปฐ. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549
 
 
 
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ไม่ปรากฏมีหน่วยธุรกิจสำคัญ ๆ เท่าใดนักจะมีเพียงหน่วยธุรกิจพื้นฐานขนาดย่อม ดังนี้
            (1)    ปั๊มน้ำมัน                            จำนวน       4   แห่ง              (ลักษณะเป็นปั๊มหัวฉีด)
            (2)   โรงสีข้าวขนาดเล็ก                จำนวน       1   แห่ง
            (3)    ร้านค้าทั่วไป                       จำนวน     39   แห่ง
            (4)    ร้านเสริมสวย                       จำนวน       2   แห่ง
            (5)    ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์        จำนวน       7   แห่ง
            (6)    ร้านกลึง อ๊อก เชื่อมโลหะ     จำนวน       1   แห่ง
            (7)    ร้านอาหารคาราโอเกะ            จำนวน       2   แห่ง
 
มวลชนจัดตั้ง  (กลุ่มองค์กรต่าง ๆ)
                        - กลุ่มออมทรัพย์              9          กลุ่ม      ดังนี้
                                บ้านหนองโค       หมู่ที่ 1               จำนวนสมาชิก                  310       คน
                                    บ้านหนองผักไร    หมู่ที่ 2               จำนวนสมาชิก                     89      คน
                                    บ้านหนองจาน      หมู่ที่ 3               จำนวนสมาชิก                  160       คน
                                    บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4             จำนวนสมาชิก                  165       คน
                                    บ้านเทพนิมิต       หมู่ที่ 5               จำนวนสมาชิก                  130       คน
                                    บ้านหนองบัว      หมู่ที่ 6               จำนวนสมาชิก                   89       คน
                                    บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 7             จำนวนสมาชิก                   76       คน
                                    บ้านเทพนิมิต       หมู่ที่ 8               จำนวนสมาชิก                  234       คน
                                    บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 9                 จำนวนสมาชิก                   71       คน
 
                         - กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตะแบกบาน                 สมาชิก                            960      ครัวเรือน
                        - กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด อบต.ตะแบกบาน จำนวน                              1       แห่ง
                        - กลุ่มส่งเสริมอาชีพโคนม                           สมาชิก                              36      คน
                        - กลุ่มอาชีพทอผ้ากี่กระตุก                         สมาชิก                              20      คน
                        - กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง                           สมาชิก                              26      คน
                        - กลุ่มอาชีพทำอิฐบล็อก                             สมาชิก                              20      คน

 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,631,204

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.