ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า


ผู้ประกอบกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้แก่ กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดเอกชน

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต


กรณีรายใหม่

1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมหลักฐานดังนี้
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
- กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/หจก. ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมประทับตราบริษัท/หจก. และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
- สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัท/หจก. และผู้มีอำนาจลงนามรับรอง)
- กรณีที่มีการเช่าอาคารสถานที่ประกอบการ ใช้สำเนาสัญญาเช่าและให้ผู้ให้เช่าลงนามรับรอง
- หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง ตามกฎหมายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และออกตรวจสอบสถานประกอบการ แล้วดำเนินการออก ใบอนุญาต หลังจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้มารับหรือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
3. ผู้ขอฯ มารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต

กรณีการต่อใบอนุญาต
การยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตรายใหม่ และนำใบอนุญาตเดิมมา พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นคำขอต่อ โดยให้ยื่นภายในกำหนดสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
กันยายน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,630,886

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.