ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     การแจ้งย้ายที่อยู่ 

การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายที่อยู่  

การแจ้งย้ายที่อยู่


การแจ้งย้ายที่อยู่มีกรณีต่างๆ ดังนี้
1. การย้ายออก เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


หลักฐานที่นำไปแสดง

(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
(3) กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้นำหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย

2. การย้ายเข้า เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


หลักฐานที่นำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
(3) ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้ง 2 ตอน และเจ้าบ้านลงนามในช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
(4) กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ ให้นำหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย
(5) กรณีบ้านว่างยังไม่มีเจ้าบ้าน ให้นำหลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายที่ทำที่กรมที่ดินมาด้วย
3. การแจ้งย้ายปลายทาง


หลักฐานที่นำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
(3) สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ย้ายออก (ถ่ายเอกสาร)
(4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้า
(5) เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้ากับผู้แจ้งย้ายเข้าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
(6) กรณีเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายเข้ามาไม่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจกันได้ ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้แจ้งย้ายเท่านั้น
 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,258

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.