ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


  หน้าแรก     การแจ้งเกิด 

การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิด  

การแจ้งเกิด


ผู้แจ้ง
- เด็กเกิดในบ้าน เป็นหน้าที่ของ ผู้เป็นเจ้าบ้าน
- เด็กเกิดนอกบ้าน เป็นหน้าที่ของ มารดาเด็กหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- เด็กเกิดที่โรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของ โรงพยาบาลจะออกใบรับรองการเกิดให้บิดาหรือมารดา
เพื่อนำไปแจ้งการเกิดที่สำนักทะเบียนที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่(ยกเว้น โรงพยาบาลแห่งที่ทำความตกลงกับสำนักงานเขตอาจเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเกิดให้)

กำหนดเวลาการแจ้งเกิด
- ต้องแจ้งชื่อของเด็กพร้อมการเกิดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด

สถานที่แจ้งเกิด
๑. เด็กที่เกิดในเขตเทศบาล แจ้งที่สำนักงานทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนั้นเอง
๒. เด็กที่เกิดนอกเขตเทศบาล แจ้งที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่สำนักงานทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เช่น เขตกรมทหาร
๓. เด็กที่เกิดในกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต
๔. เด็กซึ่งเป็นบุตรบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ ถ้าต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยต้องแจ้งต่อสถานกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ เนื่องจากสถานกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทยเป็นสำนักงานทะเบียนในต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง


- กรณีเกิดที่บ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและของบิดามารดาเด็ก
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน


- กรณีเกิดนอกบ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาเด็ก
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๓. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีมารดาเด็กไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยตนเอง)
- กรณีเกิดที่โรงพยาบาล
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาเด็กและผู้แจ้ง (กรณีที่บิดามารดาไม่สามารถไปแจ้งได้ด้วยตนเอง)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะนำเด็กย้ายเข้า
๓. หนังสือรับรองการเกิดของผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ
๔. อายุ สัญชาติ

ค่าธรรมเนียม
การแจ้งเกิดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

โทษของการไม่แจ้งเกิด
การไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
การแจ้งเกิดเกินกำหนด


- หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงกรณีเป็นบุตรของบุคคลที่มีสัญชาติไทย
๑. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชน
๓. หลักฐานที่แสดงว่าบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร สูติบัตร ใบสุทธิ
๔. พยานเอกสาร ได้แก่ ใบรับรองการเกิด ทะเบียนนักเรียน(ถ้ามี)
๕. พยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิด ได้แก่ บิดามารดา ผู้ทำคลอด เจ้าบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้รู้เห็นการเกิดอื่น ๆเช่น ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน โดยต้องมีพยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน


- หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงกรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว
๑. เช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยทั้ง ๕ ข้อ
๒. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้ายของบิดามารดา
๓. รูปถ่ายเด็กที่ขอแจ้งเกิด ขนาด ๒"x๓" จำนวน ๒ ภาพ
๔. รูปถ่ายทั้งครอบครัวของเด็กที่ขอแจ้งเกิด จำนวน ๑ รูป โดยระบุชื่อและความสัมพันธ์กับเด็กทุกคนไว้ด้านหลังรูป
๕. หลักฐานการพิสูจน์ตัวบุคคลที่เกิดแต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา เช่น ทะเบียนนักเรียน
๖. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ หากเป็นสำเนาของหน่วยราชการให้หน่วยราชการนั้นเป็นผู้รับรองให้เรียบร้อยด้วย


- ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่เสียค่าปรับ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

**หมายเหตุ**เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบเทียบปรับ (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา)และได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีบุตรบุคคลต่างด้าว)แล้ว นายทะเบียนจะออกสูติบัตรพร้อมทั้งเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน
 

สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.56.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,222,334

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.