ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
คู่มือประชาชน
ITA
การประชุมสภา
ลิงค์ต่างๆ
พยากรณ์อากาศ

เฟสบุ๊ก อบต.


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย คณะ ... ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาครู  และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ...
วันท้องถิ่นไทย ... กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน 
     

รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
     

ประชาสัมพันธ์รายงานการปรชุมสภาอบต.ตะเเบกบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 
      เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสอบถามที่หมายเลข 044-756479 หรือติด...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สื่อ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-7006 เพช...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครองส่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหา สื่อ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมสนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน ...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางบุญเยี่ยม สสินสร้...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำเรื...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านเสมา ถึงสา...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการสึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระจันทร์ หมูู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนและยกระดับคอนกรีตบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1
   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านบุอ้อย หมู่ที่ 11 - สายบ้านโนนผักชี หมู่ที่ 4 ดำเ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาลานกีฬาสนามกีฬากลา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการสึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านบุอ้อย หมู่ที่ 11 - สายบ้านโนนผักชี หมู่ที่ 4 ดำเนินการก่อสร้างถนน
   ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.106-005 สายโกรกตาแป้น บ้าน
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้นแค็บ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคาลานกีฬาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาด
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา

xxx

หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา

xxx

 

หนังสือราชการ สถ.

มท 0803.3/ว2150 | ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0803.3/ว2149 | แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0803.3/ว2151 | ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 23/09/2564
มท 0816.1/ว2129 | ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/16127-16183 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/16202-16240 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0816.3/ว2144 | แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0808.3/ว2136 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0816.2/ว2145 | แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 22/09/2564
มท 0819.2/ว2112 | ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0808.4/ว2134 | แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0810.6/ว2107 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.6/ว2108 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.6/ว2109 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0815.3/ว2131 | การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
หน่วยงาน : กยผ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0818.3/ว2135 | การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0816.4/ว2130 | การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0810.6/ว2115 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0819.2/ว2116 | แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0808.2/16241-16316 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0809.4/ว2121 | การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 21/09/2564
มท 0808.2/ว5399 | เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2114 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0810.2/ว2111 | การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2113 | หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0801.1/342 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
มท 0803.3/ว2106 | การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits)
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 20/09/2564
สายตรงผู้บริหาร

นายมาก เสยกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สาส์นจากปลัด

นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะแบกบาน
สายตรงผู้บริหาร
ระบบ MIS
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
หัวข้อหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาตำบล
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ลิงค์ต่างๆ
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 2526 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 กันยายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.197.197.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,630,890

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756479   Fax : 044-756480
Email : www.tabakban.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.